Privacyverklaring GLV Juridische Diensten

d.d. 22 mei 2018

Uw privacy is voor GLV Juridische Diensten (hierna: GLV) van groot belang. GLV houdt zich aan de wet- en regelgeving ten aanzien van privacy. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe GLV omgaat met het gebruik van uw persoonsgegevens.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt onder meer voor de volgende personen:

 • cliënten van GLV
 • derden die met GLV communiceren
 • personen die betrokken zijn bij een juridische procedure waarbij GLV als juridische dienstverlener optreedt

Welke persoonsgegevens verwerkt GLV?

 • de contactgegevens die u via het invullen van het contactformulier op de website www.glv-juridischediensten.nl aan GLV heeft verstrekt zoals uw naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw IP-adres
 • andere door u aan GLV verstrekte persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak
 • persoonsgegevens ontvangen uit openbare bronnen zoals bedrijfswebsites en het handelsregister
 • overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die GLV verkregen heeft bij het behandelen van zaken via bijvoorbeeld cliënten en wederpartijen.

Waarom heeft GLV uw bovenstaande persoonsgegevens nodig?
GLV gebruikt deze persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast gebruikt GLV uw persoonsgegevens voor het leveren van juridische dienstverlening alsmede voor het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen.

Hoe lang bewaart GLV uw gegevens?
GLV bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden of zolang GLV dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
GLV verstrekt uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat wettelijk verplicht is of indien dit nodig is voor de uitvoering van een (met u gesloten) overeenkomst.

Beveiliging
GLV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van GLV maakt gebruik van een betrouwbaar
SSL Certificaat om zo veel mogelijk te voorkomen dat uw persoonsgegevens in verkeerde handen vallen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens GLV van u heeft, neem dan contact op met GLV (via onderstaande contactgegevens).

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens GLV van u heeft en wat daarmee wordt gedaan
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die GLV van u heeft
 • laten corrigeren van fouten
 • laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Klacht indienen
Een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door GLV kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
GLV Juridische Diensten
Ring 642, 3195 XT Pernis-Rotterdam
T: 06 – 30 05 10 56
E: info@glv-juridischediensten.nl